Chương trình tập huấn nhân viên bán hàng Supor tháng 6-2013